Regelmatige updates over uw vakgebied?

Drie waterschappen en partners hebben op 22 oktober de eerste kilo PHA getoond die met bacteriën uit rioolwater is gemaakt. PHA is een volledig biologisch afbreekbaar plastic dat onder natuurlijke omstandigheden snel afbreekt. Slib, het restproduct dat ontstaat door het zuiveren van rioolwater wordt zo omgezet in een duurzaam product. De proef laat zien dat het mogelijk is om rioolwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen. De proef vindt plaats op de rioolwaterzuivering in Bath.

De proef is nu nog kleinschalig, maar dat maakt de innovatie niet minder groots: deze techniek wordt wereldwijd voor het eerst toegepast. Met deze proef willen we laten zien dat de productie en afzet van PHA een succes kan worden. Daarmee is het een voorbereiding op een grotere demonstratieopstelling. Naast technische kennis doen we met deze proef veel kennis en ervaring op met de markt voor bioplastics. Waterschappen en industrie verkennen binnen dit project gezamenlijk (grootschalige) productiemogelijkheden en marktkansen. We onderzoeken hoe groot de vraag is en wat afnemers uiteindelijk extra willen betalen voor producten van bioplastics ten opzichte van standaard plastic producten gemaakt uit olie. Hiermee is het project een duidelijk voorbeeld van de ambities van de waterschappen om hun rioolwaterzuiveringen om te zetten in een grondstoffenfabriek.

Wat is PHA? PHA (voor de insiders: PolyHydroxyAlkanaat) is een zeer milieuvriendelijke grondstof, die binnen een jaar afbreekt onder natuurlijke omstandigheden. Normaal plastic doet daar enkele decennia over. Op termijn draagt PHA bij aan een oplossing voor de plastic soep in de wereldzeeën. De markt voor PHA groeit stevig door, met name in de tuinbouw. Zo wordt PHA gebruikt voor o.a. verpakkingen van consumentenproducten en landbouwplastic. Wereldwijd wordt een toename van de vraag aan PHA’s verwacht. Nog een voordeel: bioplastic gemaakt door bacteriën uit rioolwater concurreert niet met de voedselketen. Het huidige PHA bioplastic, afkomstig van landbouwproducten, doet dat wel.

Gezamenlijk initiatief
De proef is een gezamenlijk initiatief van waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel en Wetterskip Fryslân samen met SNB en STOWA en de marktpartijen Veolia en KNN. Veolia doet mee vanwege hun technologische kennis van de productie van bioplastics en KNN vanwege kennis over de markt voor bioplastics. Alle partners betalen mee, daarnaast is er subsidie van de Innovatieregeling voor de TKI Biobased Economy. Het project is één van de meest veelbelovende projecten van de Green Deal Grondstoffen, die de Unie van Waterschappen en het Rijk eind vorig jaar hebben gesloten. Doel van de Green Deal is om de terugwinning van allerlei nuttige grondstoffen uit afvalwater te stimuleren.

Quote key players in het project:
Hennie Roorda, Bestuurder Unie van Waterschappen: “Een fundamentele overgang. Dit is de enige manier om de transitie die op dit moment binnen de waterschappen plaats vindt te beschrijven. Door rioolwater om te zetten in schone grondstoffen, duurzame energie en leefbaar water zijn de waterschappen een belangrijke schakel in het sluiten van ketens en kringlopen op weg naar een duurzame samenleving. ”
André Verberne, Manager zuiveringsbeheer waterschap Brabantse Delta: “Het Phario project draagt belangrijk bij aan de duurzaamheids doelstelling van waterschap Brabantse Delta. Wij zetten hierbij in op innovatie op het gebied van techniek en samenwerking met partners.”

Martin Tietema, Directeur KNN Bioplastic: “PHA bioplastic stelt ons in staat om innovatieve en biodegradeerbare producten te ontwikkelen waarmee we op revolutionaire wijze de inzet van kunststof in onze samenleving kunnen herzien.”
Jacob Bruus, Executive Vice President Veolia Water Technologies, Zweden: ”Door succesvol te zijn in de continue productie van biopolymeren uit afvalwater maakt het PHARIO project een grote stap in een circulaire economie en ‘resourcing the world’. De resultaten tonen aan dat er een alternatief is voor plastic uit fossiele brandstoffen en een oplossing voor de plastic vervuiling van de oceanen binnen handbereik. De resultaten tonen aan dat er een alternatief is voor plastic uit fossiele brandstoffen en een oplossing voor de plastic vervuiling van de oceanen binnen handbereik. ”

Bioplastic uit rioolwaterBioplastic uit rioolwater presentatie